Loading...

CMMS-BASIC

Quản lý TS-TB cơ bản

CMMS-ADVANCE

Quản lý TS-TB nâng cao

CMMS-PRO

TS-TB - Bảo trì - Sửa chữa

Giá bản quyền / tháng
500.000
1.500.000
4.000.000
Người dùng (User)
3 user
5 user
5 user
Dung lượng (Gb)
10 GB
20 GB
30 GB
Đào tạo (Online)
1 buổi
2 buổi
3 buổi
Số lượng TS-TB quản lý
Tối đa 500
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý Tài sản - Thiết bị
Quản lý tài sản - thiết bị
Quản lý linh kiện, phụ tùng
Quản lý luân chuyển
Quản lý tình trạng
Quản lý tăng / giảm
Quản lý thanh lý
Quản lý khấu hao
Quản lý kiểm kê
Quản lý Barcode/QR Code TS-TB
Phiếu đề xuất thanh lý
Quản lý Bảo trì - Sửa chữa
Quản lý kế hoạch bảo trì định kỳ theo thời gian
Quản lý Phiếu bảo trì định kỳ
Quản lý checklist công việc bảo trì định kỳ
Quản lý báo cáo sự cố
Quản lý Kho
Quản lý kho vật tư
Quản lý kho TS-TB
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Phiếu xuất trả hàng NCC
Phiếu điều chuyển kho
Phiếu đề nghị xuất kho
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Phiếu nhu cầu vật tư
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Quản lý Mua hàng
Quản lý mua hàng
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Quy trình Đề nghị mua hàng
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Quy trình Đơn hàng mua hàng
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
CMMS: TIỆN ÍCH
Giao diện tiếng Anh
Sử dụng logo riêng ở trang chủ
Sử dụng logo riêng ở trang login
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Sử dụng tên miền riêng
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Lưu trữ dữ liệu tại máy chủ doanh nghiệp
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tích hợp chữ ký hình ảnh
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tích hợp chữ ký số pháp lý
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tích hợp API với phần mềm khác
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Ứng dụng chip RFID để kiểm kê
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ