Loading...

Những tính năng đã được kết nối

Quy Trình Phê Duyệt

Master Data

OneDrive

Chữ ký số

Quản lý trên một nền tảng

Tích hợp ngay lập tức với những nền tảng sẵn có của doanh nghiệp